Regulamin konkursu  „TworzyMy dla Niepodległej”

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie.

2. Organizatorem Konkursu jest Zakład Karny w Zabrzu mieszczący przy ul. ks. Pawła Janika 12 oraz Muzeum Miejskie w Zabrzu mieszczące się przy ul. 3 Maja 6.

3. Wszelkie pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do koordynatora projektu, st. szer. Daniela Bazylewicza (email: daniel.bazylewicz@sw.gov.pl , tel.: 323736656)

 

II. Cel konkursu

4. Celem konkursu jest upamiętnienie setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską oraz zachęcenie uczestników, a także późniejszych odbiorców ich prac, do refleksji nad wartością jaką jest niepodległość w makroperspektywie narodu oraz wolność w perspektywie jednostki, jaką jest obywatel.

5. Temat przewodni to "Oblicza Wolności", szczególnie wolności po jej wcześniejszym utraceniu dzięki wytrwałości, sile i nadziei.

6. Osoby biorące udział w konkursie będą mogły posłużyć się jednym, pojedynczym zdjęciem, by zrealizować temat.

7. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy obywatele RP z wyjątkiem funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Zabrzu, pracowników Muzeum Miejskiego w Zabrzu oraz członków ich rodzin. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie jedynie za pisemną zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych. Stosowne oświadczenie znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.

 

III.  Zgłoszenia do konkursu

8. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać pojedyncze zdjęcie w formie pliku cyfrowego w formacie JPEG. Fotografie mogą być wykonane dowolnym aparatem. Minimalna wielkość przesyłanego zdjęcia to 1280 pikseli na dłuższym boku. Należy posiadać też duży format zdjęcia (co najmniej 5 megapikseli) do późniejszego dosłania organizatorom w przypadku zwycięstwa w konkursie lub zakwalifikowania się do wystawy pokonkursowej.

9. Do zdjęcia może być dołączony zarówno jego tytuł jak i opis. Prace zgłaszane do konkursu nie mogą być pracami nagrodzonymi w innych konkursach.

10. Prace powinny być pojedynczym zdjęciem, a nie fotomontażem powstałym z kilku różnych zdjęć. Dopuszczalne jest obrabianie zdjęć w programach graficznych.

11. Zdjęcie nie może zawierać żadnych znaków wodnych lub podpisów identyfikujących autora.

12. W przesłanym zgłoszeniu należy zawrzeć wypełniony i zeskanowany formularz zgłoszeniowy zawierający imię i nazwisko autora, ew. pseudonim, jakim ma być podpisane zdjęcie oraz dane kontaktowe w postaci numeru telefonu, adresu email, adresu zamieszkania. Oryginalny formularz w wersji papierowej należy zachować i przekazać organizatorowi  w sytuacji wygranej lub zakwalifikowania do wystawy pokonkursowej.

13. Zgłoszenia należy wysyłać na adres:  tworzymydlaniepodleglej@sw.gov.pl

 

IV. Kryteria oceny, jury i nagrody:

14. Fotografie zostaną ocenione przez jury powołane przez organizatora konkursu.

15. Pierwszym kryterium oceny będzie spełnienie przez zdjęcia warunków technicznych oraz formalnych zawartych przez organizatorów w niniejszym regulaminie. Selekcji tej dokonają organizatorzy konkursu.

16. Prace spełniające warunki techniczne i formalne zostaną przekazane do członków jury konkursu bez podania danych personalnych autorów prac. Jury wyłoni pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz 17 innych prac, biorących udział w późniejszych wystawach pokonkursowych. Kryteriami będą: odniesienie się do tematu, kreatywność, walory artystyczne fotografii.

V. Prawa do pracy i dyskwalifikacja uczestnika:

17. Uczestnik konkursu udziela organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez organizatora, w szczególności na potrzeby realizacji i promocji konkursu, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia lub realizacji konkursu, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką, przesyłanie zdjęcia innym podmiotom współpracującym w jakiejkolwiek formie i jakikolwiek sposób, a także na przekazanie nadesłanych zdjęć organizatorowi w celu ich oceny przez selekcjonerów konkursu oraz jury zgodnie z niniejszym regulaminem.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu i usunięcia go z listy rankingowej w przypadku:

a. złamania regulaminu,

b. niesamodzielnej pracy (plagiat),

c. zachowań nieetycznych i sprzecznych z prawem,

d. podania nieprawdziwych lub niepełnych danych.

 

VI. Terminy i nagrody

19. Rozpoczęcie konkursu:         w dniu ogłoszenia
Termin nadsyłania prac:              15.05.2018 r., do godz. 24:00 (ostateczny termin wpłynięcia pracy)
Rozstrzygnięcie konkursu:          04.06.2018 r. w Zakładzie Karnym w Zabrzu.

20. Nagrody:
I NAGRODA                                 - 1000 zł + warsztaty fotograficzne
II NAGRODA                                - 800 zł + warsztaty fotograficzne
III NAGRODA                               - 700 zł + warsztaty fotograficzne

21. Dodatkowo przyznane zostaną nagrody o łącznej wartości 2500 zł ufundowane przez Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Katowicach pułkownika Andrzeja Balińskiego, za najlepsze fotografie, których autorami będą funkcjonariusze lub pracownicy Służby Więziennej.

22. Przewiduje się możliwość przyznawania dodatkowych nagród konkursowych.

23. Nagrody wręczone zostaną podczas rozstrzygnięcia konkursu, bądź w przypadku nieobecności laureata, umożliwione zostanie ich odebranie na terenie Zakładu Karnego w Zabrzu lub Muzeum Miejskiego w Zabrzu do 31.12.2018 r. po wcześniejszym ustaleniu terminu, lub wysłane zostaną na koszt odbiorcy pod wskazany adres, po przesłaniu pisemnej prośby na adres organizatora.

24. Nagrody nieodebrane do 31.12.2018 r. przepadają na rzecz wskazanej przez organizatora instytucji pożytku publicznego.

 

VII. Postanowienia końcowe

25. Zgłoszenie się do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

26. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe szkody spowodowane podaniem nieprawdziwych danych bądź innego typu nieprawidłowości po stronie uczestników.

27. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne i nieodpłatne.

28. Organizator nie weźmie udziału w żadnej publicznej dyskusji nad kwestiami proceduralnymi ani wynikami konkursu.

29. Uczestnik konkursu, przystępując do konkursu, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do nadesłanych fotografii oraz że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich publiczne udostępnianie (ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. z późniejszymi zmianami o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz. U. Nr 24 z późn. zmianami.)

30. Biorąc udział w konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez organizatora jego danych osobowych oraz nadesłanych prac, zwłaszcza dla celów związanych z wykonywaniem zobowiązań wynikających z konkursu wobec uczestników (w tym promocji konkursu).

31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie konkursu spowodowane działaniami sił wyższych oraz przyczynami nieleżącymi po jego stronie lub okolicznościami, za które odpowiedzialności nie ponosi lub których nie można uniknąć bez poniesienia dodatkowych kosztów.

32. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w konkursie.

33. Wyklucza się możliwość zamiany nagrody rzeczowej na ekwiwalent pieniężny lub na inną nagrodę rzeczową.

34. Organizator nie pokrywa żadnych kosztów ponoszonych przez uczestnika w związku z jego udziałem w konkursie.

35. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania osób trzecich niezwiązanych z konkursem, które mogą przynieść szkody uczestnikowi lub jego majątkowi.

36. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie konkursu. Z powyższych względów organizator zaleca potencjalnym uczestnikom sprawdzania informacji o konkursie.

37. Kwestie dotyczące interpretacji oraz sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygają organizatorzy i są one ostateczne.